Obchodní podmínky

 

společnosti SunPlant s.r.o., provozovatelem obchodu https://eshop.helion.cz

Sídlo společnosti: Za Komínem 688, 541 02 Trutnov

IČ:  28765931

DIČ: CZ28765931


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,oddíl C,vložka 26155.

 

Kontakty:

Adresa provozovny: Za Komínem 688, 541 02 Trutnov

Telefon:                +420 792 646 712

Email:                  eshop@helion.cz
 
Bankovní účet  318926284/0300 vedený u Československá obchodní banka, a. s.

 

 

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SunPlant spol. s r.o., se sídlem Za Komínem 688, Trutnov, identifikační číslo: 26287030, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp.zn. C 26155 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://eshop.helion.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Obchodní podmínky se tedy vztahují pouze na vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem. Je-li v obchodních podmínkách uvedeno „kupující“, rozumí se tím vždy kupující – spotřebitel.

  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek, které odsouhlasil při uzavírání kupní smlouvy (vyplnění objednávkového formuláře).

 2. Uživatelský účet
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.  V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu.

  4. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

   • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě

   • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

  5. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

  6. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "OBJEDNAT s povinností platby" Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

  7. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. Doručením emailu prodávajícího kupujícímu s potvrzením o uzavření smlouvy, jehož předmětem bude potvrzení o připravenosti zboží k osobnímu vyzvednutí nebo v případě, že si kupující objedná dodání zboží na místo dodání, informace o odeslání zboží a o termínu dodání zboží se považuje za uzavření smlouvy.

  8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

  9. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku na email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

  10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  11. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

  12. Objednávka bude prodávajícím stornována, pokud kupující do 5 dnů od odeslání objednávky zboží nevyzvedne v případě osobního odběru nebo do 3 dnů od uzavření smlouvy neprovede úhradu při zadání platby převodem nebo přes platební bránu. O prodloužení termínu rezervace může kupující požádat e-mailem na eshop@helion.cz.

  13. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.

  14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 4. Cena zboží a platební podmínky
  1. Ceny zboží jsou prodávajícím aktualizovány každý den a aktuální ceny jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

  2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

   • platební kartou v provozovně prodávajícího 

   • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího specifikovaný v záhlaví těchto obchodních podmínek

   • online platbou přes platební bránu

   • na dobírku při doručení zboží v místě určeném kupujícím v objednávce

   • případně jinými způsoby, které prodávající následně umožní

  3.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  4. V případě platby v provozovně prodávajícího nebo na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

  5. V případě bezhotovostní platby (online platba, platba na bankovní účet) je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  6. . Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 5. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží
  1. Zboží bude dodáno do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy, je-li platba na dobírku a do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy a provedení úhradu kupní ceny v ostatních případech. Dodávky zboží budou však dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 1 - 5 pracovních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy jde o zboží na objednávku nebo zboží, které v době objednávky není skladem. V těchto případech domluvíme dodací lhůtu spolu individuálně. Místo odběru a způsob dodání zboží určuje kupující v závazné objednávce vytvořené v internetovém obchodu. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese tento případné dodatečné náklady spojené se zvoleným způsobem dopravy.

  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  4. Součástí dodávky zboží není instalace zboží, není-li sjednáno mezi kupujícím  a prodávajícím jinak. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list a návod na použití zboží v českém jazyce. Prodávající je však oprávněn tyto dokumenty dodat i pouze v elektronické podobě. Cena za dodání zboží odvisí od volby způsobu dodání zboží určené v závazné objednávce vytvořené kupujícím v internetovém obchodu. Tato cena je splatná spolu s úhradou ceny za zboží při jeho dodání, není-li sjednáno jinak.

  5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží, v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a nechat toto zapsat do předávacího protokolu přepravní služby. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  6. V případě odmítnutí převzetí zboží dodávaného na základě závazné objednávky kupujícím z jiných, než zákonných důvodů, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena. V případě, že si kupující opakovaně nevyzvedne objednané zboží v provozovně prodávajícího ve sjednaném termínu, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

  7. Kupující si může zboží vyzvednout osobně v provozovně prodávajícího pouze po předchozí domluvě.

  8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 6. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář (ke stažení ZDE). Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího  eshop@helion.cz nebo jiným zřejmým způsobem od kupní smlouvy odstoupit.

  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.VI.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Postačí, je-li zboží v této lhůtě prodávajícímu odesláno. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VI.2 obchodních podmínek vrátí prodávající všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží, přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.  Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky stejným způsobem, jakým je od něho přijal. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal zpět prodávajícímu.

  5. Zboží se při využití práva na odstoupení od kupní smlouvy doporučuje vrátit v původním obalu, zboží je třeba vrátit nepoškozené, bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství a návodů. Institut odstoupení od smlouvy bez udání důvodů slouží jako alternativa prohlédnutí zboží v „kamenném obchodě“. Tedy aby měl kupující možnost zjistit, jestli si objednal zboží, jaké chtěl, zjistil jeho funkčnost a vlastnosti. Neslouží k tomu, aby bylo zboží používáno a docházelo ke snižování jeho hodnoty. V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím, či bude-li zboží vráceno nekompletní, bude po kupujícím nárokováno plnění – náhrada vzniklé škody. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny, a tedy vrátit pouze rozdíl mezi cenou nepoškozeného zboží a cenou zboží poškozeného nebo nekompletního.

  6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 7. Odpovědnost za vady
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  2. Kupujícímu se před prvním použitím zboží důrazně doporučuje prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.  Zároveň kupující bere na vědomí, že u některých produktů zakoupených v internetovém obchodě může provádět instalaci a zprovoznění pouze osoba s odpovídající certifikací v oboru elektro splňující podmínky elektrotechnické způsobilosti dle § 6, vyhl. č. 50/1978 Sb, ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě se kupující vystavuje nebezpečí, že nesprávnou instalací nebo nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z vad zboží či záruky za jakost zboží.

  3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  4. . Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  5. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se projeví u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

  6. Ustanovení uvedená v čl. VII.5 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

  7. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2172 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

  8. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese provozovny či elektronickou poštou na adrese  eshop-reklamace@helion.cz.

  9. Kupující má tato práva z odpovědnosti za vady zboží:

   • požadovat odstranění vady, a to buď opravou anebo dodáním nového zboží, pokud zvolený způsob odstranění vady není nepřiměřeně nákladný ve srovnání s druhým způsobem anebo nemožný.
  10. V případě, že by prodávající vadu odmítli odstranit nebo jí neodstranil řádně nebo by se vada vyskytla opakovaně nebo je vada podstatným porušením smlouvy nebo by z prohlášení či chování prodávajícího bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro kupujícího neodstraní, pak může kupující požadovat:
   • přiměřenou slevu nebo
   • odstoupit od kupní smlouvy.
  11. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající mu vrátí kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

  12. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

  13. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

  14. Postup pro vyřízení reklamace:

   Před reklamací výrobku proveďte následující kroky:
   • Důkladně pročtěte manuál k zařízení, zvláště věnujte pozornost části s řešením problémů, případně kontaktujte způsobilou osobu či firmu, která provedla instalaci zařízení.

   • Kontaktujte naší technickou podporu na emailu eshop-reklamace@helion.cz, v emailu uveďte sériové číslo zařízení, způsobilou osobu, která Vám zařízení uvedla do provozu a popis závady.

   • Nejpozději do tří pracovních dnů obdržíte informace k dalšímu postupu dle servisních postupů výrobce.
   Pokyny k zaslání reklamace:
   • Před zasláním reklamace zboží koupeného v internetové obchodě http://eshop.helion.cz reklamační formulář (ke stažení ZDE) a zašlete ho na emailovou adresu eshop-reklamace@helion.cz
   • Výrobek určený k reklamaci je vhodné zasílat v originálním obalu, nebo vyhovujícím přepravním obalu řádně zabalený.  Do balení přiložte dokumenty potřebné k reklamaci (nabývací doklad, reklamační formulář). Prodávající neručí za případné poškození přepravou před přijetím zboží k reklamaci. 

   • V případě neoprávněné reklamace je účtován poplatek za diagnostiku 1000,-Kč/hod. bez DPH a dopravné dle povahy výrobku.

   • Záruční doba běží od odevzdání zboží Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu od prodávajícího spolu s věcí či nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

 8. Další práva a povinnosti smluvních stran
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  2. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

  3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

  4. Vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@helion.cz.  Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 9. Ochrana osobních údajů
  1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je ke stažení  ZDE.

 10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookie
  1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je ke stažení ZDE.

  2. Na webu, případně v mailové a obdobné komunikaci s kupujícími a zájemci o zboží zveřejňuje prodávající reference na zboží. Tyto reference jsou vždy referencemi kupujících. Tato skutečnost je ověřena tím, že jde o reference vyplněné jako zpětná vazba v dotazníku zasílaného kupujícímu
   po realizaci koupě v rámci systému Ověřeno zákazníky společnosti Heureka Group, a.s. Dotazník je zasílaný přímo kupujícímu na kontaktní mail uvedený v objednávce a je tak zajištěno, že taková reference pochází od kupujícího.

  3. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je ke stažení ZDE.

 11. Závěrečná ustanovení
  1. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím vzniklé na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí obsahem samotné kupní smlouvy, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, a právním řádem České republiky, zejména NOZ a zákonem o ochraně spotřebitele. Kupní smlouvu s prodávajícím lze uzavřít pouze v českém jazyce.

  2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  3. Je-li některé ustanovení kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, použije se místo něj ustanovení, jež je svým obsahem a účelem neplatnému nebo neúčinnému ustanovení nejbližší. Platnost a účinnost ostatních ustanovení kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek tím není dotčena.

  4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

  5. Kupující a prodávající se zavazují případné spory vzešlé ze kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní vyřešit primárně smírnou cestou.

  6. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 1. 2023 Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto obchodní podmínky změnit bez předchozího upozornění.

Příloha:
 • vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (ke stažení ZDE).